Obowiązek składania informacji do pfron
Narzędzie zaprojektowano tak, że jego zastosowanie nie wymaga specjalistycznej wiedzy a dane wprowadzone są na wzór deklaracji DEK-I-0, którą firma składa do Funduszu.Od 10 kwietnia 2020 r. osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekunowie mogą składać wnioski o wsparcie w wysokości 500 zł netto w ramach nowego programu pomocowego PFRON.. :Od 1 stycznia 2017 r. pracodawcy osób niepełnosprawnych powinni więc przesyłać sprawozdania finansowe za 2016 r. oraz oświadczenia o braku obowiązku sporządzania takich sprawozdań do .Pracodawcy zwolnieni z miesięcznych wpłat na fundusz mają natomiast pewne obowiązki sprawozdawcze względem PFRON.. INF-Z (informacja ewidencyjna) - składasz, jeśli rejestrujesz się w PFRON jako zwolniony.. Nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom (zgodnie z art. 61 ust.. Kto składa do PFRON deklarację DEK-R?. Infolinia PFRON - 22 581 84 10 Telefon dostępny w dni powszednie, w godzinach 9.00-15.00 - obsługa e-PFRON2 .. Wyjaśniamy, dla kogo program jest przeznaczony, jakie wsparcie można otrzymać i jak się o nie starać.. Został on uruchomiony w związku ze stanem epidemii w Polsce, spowodowanym przez COVID-19.. W połowie października zwolnił się pracownik i w przeliczeniu ilość pracowników wynosi 24,58.System pfron2 nie pozwala mi sporządzić deklaracji ponieważ jest poniżej 25 etatów i osób .Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Zarząd PFRON podjął decyzję o przekazaniu do kompetencji Oddziałów PFRON zadania wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie .Sprawozdanie finansowe za 2018 r. lub „oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2018 r." należy dostarczyć, jak w latach ubiegłych, do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON do dnia 30 kwietnia 2019 r. .Do 30 kwietnia przedsiębiorcy, którzy korzystają z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych muszą złożyć w PFRON-ie sprawozdanie finansowe za 2015 r. lub oświadczenie o braku obowiązku jego sporządzania..

Zobowiązany jest jednak do składania informacji miesięcznej INF-1 oraz rocznej INF-2.

Kalkulator PFRON służy do obliczania wysokości miesięcznej, obowiązkowej wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.. Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki.. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.. W przypadku osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracodawca jest zwolniony z dokonywania wpłat na PFRON.Wymieniony wyżej formularz wraz z załącznikami pracodawca ma obowiązek złożyć w Oddziale PFRON w terminie do 30 dni przed dniem przekazania pierwszej informacji o dofinansowaniu, tzn. jeżeli pierwszą informacją o dofinansowaniu (INF-D wraz z INF-D-P) pracodawca będzie składał w PFRON w terminie do 14 lutego, formularz zgłoszeniowy .Aby dokonać rejestracji - otrzymać tzw. numer w rejestrze PFRON, musisz złożyć odpowiedni dokument zgłoszeniowy, czyli: deklarację ewidencyjną jeżeli jesteś zobowiązany do wpłat (DEK-Z) albo, informację ewidencyjną jeżeli jesteś zwolniony z wpłat (INF-Z).INF-2 (informacja roczna - o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych) - składasz, jeśli w ciągu roku kalendarzowego miałeś obowiązek złożyć przynajmniej jedną informację INF-1..

Zbiór informacji aktualizowany na bieżąco przez zespół ekspertów.

Terminarz, kalkulatory, zmiany w prawie.Nowe wzory deklaracji i informacji przekazywanych do PFRON - napisał w Komentarze artykułów: Od 1 lipca br. pracodawcy zobowiązani do ponoszenia opłat na PFRON z tytułu niezatrudniania niepełnosprawnych a także pracodawcy zwolnieni z tego obowiązku powinni składać deklaracje oraz informacje do PFRON na nowych drukach.. W tym też terminie należy wysłać przez teletransmisję danych do PFRON stosowne deklaracje, z których będzie wynikać kwota wpłaty.Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników, powinni do 20 stycznia złożyć informacje roczne w ramach systemu e-PFRON: dokument DEK-R składają pracodawcy, którzy nie osiągnęli odpowiednich wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych (co najmniej 6%); dokument INF-1 składają pracodawcy, którzy osiągnęli .Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników, który nie osiągnął w danym miesiącu określonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zobowiązany jest do dokonania wpłat na PFRON i składania miesięcznych deklaracji.. Deklaracja PFRON - do kiedy.. Informacja taka gwarantuje dopełnienie wszelkich starań, aby dokumentacja związana z PFRON .Kto zgłasza dane do CRBR.. 25 pracowników na pełny wymiar pracy, przy czym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiąga 6%..

Powrót do artykułu: Nowe wzory deklaracji i informacji ...Kalkulator miesięcznych wpłat na PFRON online.

Do 20 stycznia mają czas, by .Dane infolinii.. - INFORFK.pl to platforma dla nowoczesnych księgowych i kadrowych.. Czy należy i od kiedy wliczać ją do stanu zatrudnienia dla obowiązkowych wpłat na PFRON?. Do 20 stycznia 2014 r. wszyscy pracodawcy mają obowiązek przekazać roczną informację (INF-2) lub deklarację (DEK-R) do funduszu.Równocześnie z powstaniem obowiązku dokonywania wpłat na PFRON powstaje obowiązek składania Zarządowi PFRON miesięcznych deklaracji przez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego według ustalonego wzoru.Pracodawcy zobligowani do comiesięcznego składania deklaracji do PFRON, również nie mogą zapomnieć o rocznym obowiązku złożenia deklaracji DEK-R lub INF-2.. z wpłat lub jeśli zmieniłeś dane ewidencyjne - .Pracodawca zobowiązany jest dokonać wpłaty na PFRON w terminie do dnia 20. następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat..

Deklaracja PFRON - termin składania wszystkich dokumentów jest stały.Pracodawcy mają obowiązek składać deklaracje i informacje w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych (przez system e-PFRON).

Do złożenia deklaracji DEK-R zobowiązani są pracodawcy, którzy chociaż za jeden miesiąc zobowiązani byli do dokonania wpłaty na PFRON.Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do PFRON wynika z rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r.Wysłanie informacji o stanie zatrudnienia w firmie powoduje, że PFRON otrzymuje wyjaśnienie dlaczego nie została złożona w danym miesiącu deklaracja (ponieważ niższy stan zatrudnienia zwalniał Cię z obowiązku składania raportu do PFRON).. z 2020 r., poz. 971).Odpowiedź: Deklarację DEK-I-0 składają pracodawcy, którzy są obowiązani dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON z tytułu nieosiągnięcia odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.. Informację składa się w terminie do 20 dnia miesiąca, następującego po roku, którego dotyczy informacja.. Jeśli nie dostarczą dokumentów, ich wniosek dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie będzie rozpatrzony.Niezłożenie - przez podmioty do tego zobowiązane - sprawozdania finansowego za 2019 r. bądź „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2019 r." do KRS lub właściwego Oddziału PFRON w terminie do 15 lipca 2020 r. może skutkować wstrzymaniem wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników .Pracownica, która urodziła dziecko 12 listopada 2015 r., obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt