Wzór podania o duplikat świadectwa szkolnego
2.Podanie o duplikat świadectwa szkolnego - Zespół Szkół Energetycznych (Technikum nr 13, Branżowa Szkoła I stopnia nr 10)Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury.. [doc] wniosek o duplikat/zaświadczenie [pdf] wzór wypełnienia wniosku o wydanie duplikatu/zaświadczeniaPodstawa prawna: §19, pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 27.07.2007 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich .Wzór wniosku o wydanie duplikatów W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego czy też karty rowerowej rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent mogą wystąpić do .Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające upoważnienie w Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków, pokój 310 (III piętro).. Załączniki: Wzór wniosku o wydanie duplikatu dyplomu mistrza/świadectwa robotnika; Wzór wniosku o wydanie świadectwa szkolnegoubiegania si ę o duplikat oraz okre śli ć: - rodzaj świadectwa (uko ńczenia szkoły/klasy), - rok uko ńczenia szkoły/klasy.. (imię i nazwisko) (adres zamieszkania) (data i miejsce urodzenia) (telefon) Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa *dojrzałości / ukończenia*/promocyjnego*.WZÓR WNIOSKU O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO..

Pobierz wzór duplikatu świadectwa pracy!

Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) za duplikat świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach odpowiednich druków pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm, z wyjątkiem legitymacji szkolnych oraz świadectw, dyplomów i indeksów w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fotografii, w których używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm.tytułem: duplikat świadectwa oraz imię i nazwisko osoby na którą ma być wystawiany duplikat.. Zgubiłeś swoje świadectwo szkolne-podanie.W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.. 3 przywołanego w pkt.. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.. 1 pkt.. Do podania o wydanie duplikatu świadectwa nale ży doł ączy ć dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu.. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia klasy / szkoły, z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. ODBIÓR DUPLIKATU:Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach odpowiednich druków pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm, z wyjątkiem legitymacji szkolnych oraz świadectw, dyplomów i indeksów w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fotografii, w których używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm.Świadectwo pracy a zajmowane stanowiska..

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.

Do podania należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.Kielce, 17.08.2001 r Agnieszka Jaworska ul. Jasna 51m.. ŚWIADECTWA SZKOLNE.. (dokładny adres zamieszkania) …………………………………………………………….. Czy obowiązują nas w tym przypadku takie same przepisy, jak przy wydawaniu świadectwa pracy?Podanie o powtarzanie klasy - Zespół Szkół Energetycznych (Technikum nr 13, Branżowa Szkoła I stopnia nr 10)Zgodnie z § 29 ust.. Uzasadniając prośbę, wyjaśniam, że świadectwo utraciłam w wyniku kradzieży moich dokumentów.Podanie o duplikat świadectwa szkolnego wzór Podobne tematy.. zmianami) w oparciu o Ustawę z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U.. 6 i 7 lub art. 172 ust.. 1 pkt.. (dokładny adres zamieszkania) …………………………………………………………….. 5 ustawy - Prawo oświatowe.Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa stanowi załącznik nr 1 do procedury.. według obecnie obowiązujących przepisów opłata wynosi 26,00 PLN (za każdy duplikat) Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do podania.. Nie wynika to wprost z przepisów, ale poszczególne stanowiska .Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa stanowi załącznik nr 2 do procedury..

Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa stanowi zał ącznik nr 1 do procedury.

3.Duplikaty świadectw szkolnych i dyplomów - s porządzanie i wydawanie duplikatów w oparciu o posiadaną dokumentację z przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół Podstawa prawna.. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.. W pkt 3 świadectwa pracy pracodawca jest zobowiązany wskazać, jaką pracę wykonywał pracownik.. (dzień, miesiąc, rok) Druk wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.. Z tego tekstu dowiecie się między innymi, jak złożyć podanie o duplikat świadectwa pracy i kto powinien go podpisać w firmie.. 4.o Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" ~tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783) opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.. W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu lub odpisu nale Ŝy: a) zło Ŝyć w sekretariacie szkoły podanie do Dyrekcji z podaniem przyczyny ubiegania si ę o duplikat oraz okre śleniem:Wzór wniosku o wymianę legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej..

(dzień, miesiąc, rok) Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.

Przedstawiamy 6 najważniejszych zasad dotyczących wydawania duplikatów świadectw zgodnych z przepisach rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności.W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły duplikat świadectwa szkolnego promocyjnego, świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, wydawanego po zdaniu egzaminu dojrzałości, wydaje organ, o którym mowa w art. 89 ust.. (048) 334-44-44 Szanowny Pan mgr Jan Kowalski dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kielcach Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie mi duplikatu świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum.. (miejscowość, data) (imię i nazwisko wnioskodawcy) …………………………………………………………….. (numer telefonu) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 57 z siedzibą przy ul.1.. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późń.zm.. jak napisać podanie List Motywacyjny Skawińskiego nauka podanie o pracę praca Przemówienie Przykładowe podanie Szkoła wzór podania zakończenie roku szkolnego.. Należność proszę wpłacać na konto, nr rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5108 9037 3 przywołanego w pkt.. zm.) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.Zgodnie z § 27 ust.. Za wydanie duplikatu/odpisu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości równejII.. Duplikat świadectwa pracy -Należy wypełnić wniosek o wydanie duplikatu świadectwa, a w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał świadectwa, także upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu.. 2016 poz. 1827) za duplikat świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.Wydanie duplikatu świadectwa pracy dla byłego pracownika.. Opisujemy także, jak wystawić taki dokument dla byłego pracownika.. poleca84% Język polski .. I rozporządzenia w związku z art. 6 ust.. Zgłosił się do nas były pracownik z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa pracy.. …………………………dnia ………………………….. W tym miejscu świadectwo zawiera zatem wszystkie stanowiska, które zajmował zatrudniony u przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo pracy oraz informacje o tym, jakie pełnił funkcje.. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.. I rozporządzenia w związku z art. 6 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt