Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej
Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Co do zasady to rodzice odbierają dzieci ze szkoły oraz ze świetlicy szkolnej.. SP_upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy_klauzula informacyjna INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust.. W linku poniżej znajduję się upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej .dziecka/ obaw pracowników szkoły , że samodzielny powrót dziecka ze szkoły/ świetlicy może stanowić zagrożenie dla jego zdrowia lub bezpieczeństwa szkoła zastrzega możliwość wzywania rodziców /prawnych opiekunów do osobistego odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej.Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.. Udostępnij.. W tej sytuacji wychowawca ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy oraz skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru.3.. Ze świetlicy lub miejsca pobytu grupy świetlicowej można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł naWychowawca świetlicy, w chwili odbioru dziecka przez rodzica (opiekuna prawnego, lub osobę upoważnioną), wpisuje do zeszytu odbioru dziecka ze świetlicy dane potwierdzające tożsamość osoby upoważnionej (ma prawo poprosić, każdą upoważnioną osobę, o dowód osobisty w celu zweryfikowania danych)..

Dziecko należy odebrać ze świetlicy do godz. 16.00.

Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie w zakresie realizacji opieki świetlicowej tj. odbioru dziecka ze świetlicy .KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ na rok szkolny 2020/2021 Świetlica szkolna pełni opiekę nad dziećmi w godzinach od 6.30 do 17.00 .. V. Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej Ja niżej podpisany(a) zobowiązuję się do osobistego wybierania ze świetlicy szkolnej8.. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wOświadczenie OSOBY UPOWAŻNIONEJ do odbioru dziecka Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 15 w Katowicach KLAUZULA INFORMACYJNA Podstawa prawna: Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.. Główna; E-dziennik;UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY Do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej upoważniam/y następującą/e osobę/y: Imię i nazwisko powinowactwo Numer dowodu osobistego Numer telefonu Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez osobę upoważnioną.Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka ze świetlicy w przypadku, gdy zachowanie osoby odbierającej jest niepokojące..

Wychowawca świetlicy powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć kto odbiera dziecko ze świetlicy.

(imię i nazwisko dziecka) ze świetlicy szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 63. z siedzibą w Poznaniu ul. .. tożsamości będą przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości i identyfikacji Pana/Pani jako osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze szkoły.Upoważnienie do odbioru dziecka .. 12.Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie 04-450, ul. I. Paderewskiego 45Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.. W świetlicy szkolnej w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzone są zajęcia twórcze.Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy powinno zawierć zgodę opiekuna na przetwarzanie danych.. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: [email protected] lub CORE Consulting sp.. Drukuj E-mail Szczegóły Opublikowano: 10 wrzesień 2020 Odsłony: 31 Upoważnienie.. z o.o., ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuWzór upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy w terminie wyznaczonym przez rodziców/prawnych opiekunów..

- upoważnienie podpisuje każda osoba upoważniona do odbioru dziecka w pt. 4 w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.

SP_upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy_klauzula informacyjna INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora tj. Szkołę Podstawowa im.. o ochronie danych osobowych (Dz.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ FIRMĘ ZEWNĘTRZNĄ W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017 Wyrażam zgodę na odebranie ze świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej z OddziałamiSzkoła Podstawowa nr 30 ul. Nałkowskich 110 20-470 Lublin ……………………………………………….. ( imię i nazwisko rodziców/opiekunów)dla osób upoważnionych do odbioru dziecka/dzieci Zgodnie z art. 13 ust.. o ochronie danych osobowych (Dz.Administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 we Wrocławiu , ul. Sołtysowicka 34, 51-168 Wrocław .. czy dziecko bĘdzie wracaŁo ze szkoŁy autobusem szkolnym tak/nie (zaŁĄcznik 1) waŻne dzieci sĄ odbierane ze Świetlicy szkolnej osobiŚcie przez rodzicÓw/opiekunÓw prawnych lub osoby upowaŻnione i zgŁoszone pisemnie wychowawcom Świetlicy, innym osobom dziecko nie zostanie wydane DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2019/20120 UPOWAŻNIAM NASTĘPUJĄCE OSOBY: Zgoda na przetwarzanie danych osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy; Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko oraz numer telefonu w celu realizacji upoważnienia dotyczącego odbioru dzieckadzieci w drodze ze szkoły do domu..

Prosimy zainteresowanych rodziców o wypełnienie upoważnienia do odbioru dziecka i dostarczenie do świetlicy szkolnej : upoważnienie.

Karola Wojtyły w Kobyłce mojego dziecka:Oświadczenie OSOBY UPOWAŻNIONEJ do odbioru dziecka Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 15 w Katowicach KLAUZULA INFORMACYJNA Podstawa prawna: Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.. Iwona Wiśniewska.. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia3.. Szczegółowe informacje oUpoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola Author: blaszczak Last modified by: Dorota Guba Created Date: 9/9/2015 8:26:00 AM Company: Wydawnictwo Forum Sp.. Jak zatem wygląda możliwość odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej w świetle prawa .Paostwa dane osobowe będą przetwarzane do kooca roku szkolnego wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości w momencie odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.. Na podstawie pisemnego upoważnienie dziecko może odebrać także inna osoba, np. babcia, starszy brat lub opiekun prawny..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt