Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 52.. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do pobrania w Sekretariacie.. Za każdy duplikat świadectwa należy dokonać wpłaty w wysokości 26 zł.. To ważne!. Należność proszę wpłacać na kont, nr rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5108 9037II.. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu.o Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" ~tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783) opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.. Ważne!Narodowy Bank Polski o/o w Warszawie.. Szkoła sporządza duplikat na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału.Wniosek o wystawienie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony.. tego dokumentu.. (imi ę i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów) …………………………………………….. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu- 9 zł.Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu.. To - zgodnie z prawem - legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu..

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

Ponadto zrezygnowano z umieszczania miejsca urodzenia ucznia na wzorach świadectw szkolnych .Wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty oświadczenie dotyczące faktu uszkodzenia lub zniszczenia legitymacji oświadczenie o utracie legitymacji wraz z zobowiązaniem do zwrotu utraconej legitymacji w przypadku jej odzyskania.Wystawianiem legitymacji szkolnych (w tym duplikatów) oraz ich przedłużaniem zajmuje się Sekretariat Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.- wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - Do wniosku załącza się: - dowód wpłaty, - aktualne zdjęcie, - zniszczoną legitymację (w przypadku występowania o wydanie duplikatu z powodu zniszczenia oryginału) lub informację o zagubieniu / kradzieży oryginału legitymacji.. (adres zamieszkania)Wnioski o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i wnioski o wydanie suplementu do .dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1).. Czy na duplikacie legitymacji szkolnej umieszczamy słowo duplikat?. Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego, odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy..

Zasady wydawania duplikatu legitymacji szkolnej 1.

Nale żno ść prosz ę wpłaca ć na konto:Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm 51.. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora Zespołu z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy legitymować się dowodem osobistym.. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. Podanie o wydanie legitymacji szkolnej2 Author: Szymañska Created Date: 10/25/2009 8:50:30 PM .poz.1646) w oparciu o zał ącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1827 ze zm.) opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu.Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Author: ANIA Last modified by: sekretariat Created Date: 11/16/2012 12:35:00 PM Company: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Other titles: Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnejPiotrków Tryb..

Jaki powinien być numer duplikatu legitymacji?

W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej, rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. Ten dokument .Rozporządzenie określa: 1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych i innych druków, w tym umieszczenie na wzorach znaków graficznych, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287);Legitymacje szkolne bez adresów.. 14.W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.. Rozporządzenie stanowi także, ze wzoru legitymacji szkolnej (zarówno w postaci papierowej, jak i e-legitymacji oraz mLegitymacji) usunięte będzie pole przeznaczone na wpisanie adresu zamieszkania ucznia.. Przedstawiamy 6 najważniejszych zasad dotyczących wydawania duplikatów świadectw zgodnych z przepisach rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.się o duplikat..

Opłata skarbowa za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.

Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi .. oraz na legitymacjach szkolnych, o których mowa w § 2 ust.Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury.. Jaką datę podać na duplikacie?Wzór wniosku o wymianę legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.. Z wyrazami szacunku, Radosław WasińskiWNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI EMERYTA-RENCISTY Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek jeśli: - Twoja legitymacja emeryta-rencisty zniszczyła się lub uszkodziła, - utraciłeś legitymację emeryta-rencisty, - zmieniły się Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL) i chcesz abyśmy wydali Ci nową legitymację.. Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień.. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera sie opłatę w .Podanie o wydanie legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie nowej legitymacji szkolnej.. Należność proszę wpłacać na konto, nr rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5108 9037Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu.. Do podania należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.. Waluta rachunku: PL.. Oryginał legitymacji szkolnej uległ .. (podać okoliczności zniszczenia, zagubienia).. Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 2 do procedury.. Podstawa prawna: §19, pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 27.07.2007 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich .proszę o wydanie .. W przypadku odnalezienia utraconego oryginału zobowiązuję się do zwrócenia go III LO.Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 893) oraz w oparciu o Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej .. ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt