Wniosek o duplikat legitymacji szkolnej wzór
3.z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783) opłata za wydanie duplikatu świadectwa szk olnego wynosi 26 zł.Rozporządzenie określa: 1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych i innych druków, w tym umieszczenie na wzorach znaków graficznych, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287);Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności (dotyczy osób po 16 roku życia) Do wniosku należy dołączyć: 1.. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. 6.KART ROWEROWYCH I ŚWIADECTW SZKOLNYCH WNIOSEK O WYMIANĘ LEGITYMACJI SZKOLNEJ .. Za każdy duplikat świadectwa należy dokonać wpłaty w wysokości 26 zł.. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1).. Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień..

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA / LEGITYMACJI SZKOLNEJ1 Author: IX LOszkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. 1 zdjęcie w formacie 35x45mm jak do dowodu osobistego, 2. kserokopię ostatniego prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub Wyroku Sądu,Pytanie: Uczeń złożył wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z powodu zniszczenia lub zgubienia.. Szkoła sporządza duplikat na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału.do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imięWzór wniosku o wymianę legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.. To - zgodnie z prawem - legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu.. (adres zamieszkania)świadectwa dojrzałości / promocyjnego / ukończenia szkoły / dyplomu / legitymacji szkolnej.. To ważne!. adres .Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 893) oraz w oparciu o Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.Wniosek o wystawienie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony..

Jaki powinien być numer duplikatu legitymacji?

Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania).. W zaleznosci od uczelni, mozliwe ze bedzie konieczne dolaczenie plyty CD ze zdjeciem.Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej: Wniosek o wydanie odpisu z ksiegi wieczystej Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do pobrania w Sekretariacie.. (imi ę i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów) ……………………………………………..

Czy na duplikacie legitymacji szkolnej umieszczamy słowo duplikat?

Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy legitymować się dowodem osobistym.. 3, oraz legitymacje szkolne, e-legitymacje szkolne i mLegitymacje szkolne, o których mowa w § 2 ust.. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: PKO BP S.A.Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu.. Wpłat należy dokonywać na konto ZSOFiK nr 22Samorządowa Szkoła Muzyczna II st. ul. Prymasowska 6 96-100 Skierniewice Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej Proszę o wydanie legitymacji szkolnej dla ucznia:wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania sie o duplikat (zalacznik nr 1).. Podstawa prawna: §19, pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 27.07.2007 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich .Wzór wniosku o wydanie duplikatów W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej .wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej ………………………………………… ………………….. tychy, dniaPiotrków Tryb.. Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury.Nowy Dwór Maz., dn.…………………….. Należność proszę wpłacać na konto, nr rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5108 9037 w tytule przelewu prosimy wpisać: opłata za duplikat legitymacji szkolnej; imię i nazwisko uczniaWniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej ..

Oryginał legitymacji szkolnej uległlegitymacji szkolnej wynosi 9 zł.

Ważne!świadectwa szkolnego konieczne jest zgłoszenie się do sekretariatu z wypełnionym wnioskiem o duplikat (wzory dostępne do ściągnięcia na dole strony) oraz dowodem wniesienia opłaty za ten dokument: legitymacja uczniowska - 9,00 zł świadectwa szkolne - 26,00 zł.. KART ROWEROWYCH I ŚWIADECTW SZKOLNYCH WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ .. Duplikat świadectwa: odbiorę osobiście, odbierze osoba upoważniona przeze mnie na piśmie, proszę wysłać na .Świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły, o których mowa w § 33 ust.. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora Zespołu z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ.. Imię i nazwisko ………………………………………………….. Nale żno ść prosz ę wpłaca ć na konto:W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu legitymacji, w którym należy podać przyczynę ubiegania się o duplikat.. Druk wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.. 4, wydają odpowiednio szkoły publiczne i niepubliczne: dotychczasowe gimnazja dla dorosłych, licea ogólnokształcące, technika, branżowe .poz.1646) w oparciu o zał ącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1827 ze zm.) opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9 zł..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt