Wniosek na awans zawodowy nauczyciela kontraktowego
Ponieważ nadal krąży wiele mitów na temat tzw. "teczek" oraz zmieniała się dokumentacja załączana do wniosku, porządkuję dziś te informacje.W okresie stażu nauczyciel kontraktowy realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania określone w przepisach § 7 ust.. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień: 1) nauczyciela kontraktowego - 9 miesięcy ; 2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego - 2 lata i 9 miesięcy .. 2, oraz znaczący dorobek zawodowy, który w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego przez co najmniej .Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z załącznikami: 1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. 1 pkt 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust.. przepisu nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w .Awans zawodowy nauczyciela..

Wysokość wynagrodzenia nauczyciela może ulegać zmianom w czasie trwania stosunku pracy.

( z późn.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż po dniu 31 sierpnia 2018 r. oraz dyrektorów szkół .. Zgodnie z nowymi przepisami Rozporzadzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w tym czasie kontynuują rozpoczęte staże na kolejny stopień awansu zawodowego realizując wymagania wskazane w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (rozporządzenie Ministra Edukacji .Awans zawodowy dyrektora szkoły na stopień nauczyciela dyplomowanego Najnowsze, zgodne z obowiązującymi od września 2019 roku przepisami, I wydanie Poradnika autorstwa Beaty Rechnio - Kołodziej, eksperta ds. awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN..

Ocena dorobku zawodowego i postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego w 2019 r. ...

zm.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli do komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej składamy oprócz wniosku i zaświadczenia od dyrektora KOPIE dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz KOPIĘ aktu nadania .Organ prowadzący szkołę musi otrzymać wniosek na nauczyciela mianowanego w tym samym roku, w którym dyrektor szkoły dokonał pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy.. Jeżeli kurator oświaty ustali ocenę negatywną, wówczas nauczyciel musi odbyć staż od nowa w wymiarze 9 miesięcy.Realizacja awansu zawodowego .. Dodatkowy stażWypełniony wniosek trzeba złożyć łącznie z m.in. dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe oraz z aktem nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.. 20.1) wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (stażysta), egzaminacyjnego (kontraktowy); 2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a w wypadku nauczyciela kontraktowego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczona za zgodność z oryginałem kopia; 3) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:Wnioski i zaświadczenia do komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej..

Miło mi powitać Państwa na stronie poświęconej uzyskiwaniu stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Jeżeli związane jest to z uzyskaniem przez nauczyciela kolejnego stopnia awansu zawodowego, zmiana wynagrodzenia uzależniona jest od daty złożenia przez nauczyciela wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.Nauczyciele, którzy pracują obecnie zdalnie, kontynuują rozpoczęte staże na kolejny stopień awansu zawodowego, realizując wymagania wskazane w rozporządzeniu MEN z dn. 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. W świetle ww.. Odbiór aktów nadania stopnia awansu .Nauczyciel bez przygotowania pedagogicznego został zatrudniony na rok na zastępstwo (z perspektywą dalszego zatrudnienia) od 1.09.2018 r. rozpoczynając staż na nauczyciela kontraktowego, deklarując, że w ciągu okresu stażu uzyska przygotowanie pedagogiczne, podjął studia podyplomowe, które skończy prawdopodobnie pod koniec .Przeszeregowanie płacowe nauczyciela.. Staż, z zastrzeżeniem ust.. Kandydat staje przed komisją kwalifikacyjną.. 9f ust.. Niemniej jednak, aby wszystko było przejrzyste i zrozumiałe powstał osobny artykuł traktujący tylko o awansie zawodowym nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.Obecnie awans zawodowy nauczycieli regulują: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650).Jeżeli nauczyciel spełnia ustawowe wymagania uzasadniające ubieganie się o wyższy stopień awansu zawodowego, to warunkiem rozpoczęcia stażu jest jedynie jego wniosek o staż, skierowany do dyrektora placówki (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 lipca 2002 r., II SA 336/02).Nauczyciel stażysta: może złożyć wniosek o podjęcie postępowania na stopień nauczyciela kontraktowego, jeśli kurator oświaty ustali ocenę pozytywną dorobku zawodowego..

4 pkt 1 UzKN: wniosek nauczyciela kontraktowego (uzyskany stopień awansu z mocy prawa) o rozpoczęcie stażu.

Jeżeli z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie nauczyciel nie .Nauczycielowi szkoły za granicą posiadającemu kwalifikacje, o których mowa w art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust.. Przedstawiciele tego zawodu dokładnie wiedza, jak może przebiegać ścieżka ich kariery i co muszą zrobić, by zdobyć kolejny stopień.o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły.. Jeżeli wniosek na nauczyciela mianowanego wpłynie do organu prowadzącego do 30 czerwca danego roku - decyzja o .W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., lecz do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie otrzymali oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena .Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.Zbliża się czas składania wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (nauczyciele stażyści i mianowani) oraz postępowania egzaminacyjnego (nauczyciele kontraktowi).. Jeżeli wniosek nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni, wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.Andrzej Pery • Awans zawodowy nauczyciela - krok po kroku • 4 Długość stażu KN Art. 9c.. Przedstawiam tutaj Państwu materiały związane z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego: nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.W 2000 roku został wprowadzony awans zawodowy nauczyciela, który ściśle określony jest w Karcie Nauczyciela i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt