Zgodą organu prowadzącego na godziny ponadwymiarowe dyrektora szkoły
W interpelacji nr 33729 posłowie wskazują, że ze względu na podwójny rocznik, w szkołach brakuje nauczycieli i zdarza się, że lekcje muszą prowadzić dyrektorzy lub wicedyrektorzy, którym obniżono pensum ze względu na sprawowane stanowisko.. 6a Karty Nauczyciela dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom, o których mowa w ust.. Czy burmistrz może nie wyrazić zgody na nadgodziny jakiegoś nauczyciela bez podania przyczyny i co mam zrobić w takiej sytuacji ?Prawo oświatowe).Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.Zdaniem resortu edukacji: nowy monitoring wizyjny w szkołach może działać tylko po spełnieniu wszystkich warunków wprowadzonych do ustawy Prawo oświatowe.. Wynika to wprost z art. 42a ust.. Zmiana wejdzie w życie 1.9.2018 r.Dyrektor gimnazjum, w którym pracuję, przedstawił radzie pedagogicznej arkusz organizacji szkoły z przydziałem godzin na przyszły rok szkolny.. Przepisy nie pozbawiają tej grupy nauczycieli możliwości pracy w godzinach ponadwymiarowych.. Parlamentarzyści pytają, czy w takim przypadku stosuje się zakaz zawarty w Karcie Nauczyciela.. Czy od 1 września 2018 r., za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł realizować 7 godzin ponadwymiarowych?Karta Nauczyciela przewiduje możliwość obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora szkoły..

Dotychczas osoba ta realizowała 2-godziny ponadwymiarowe.

dyrektor szkoły będzie miał obowiązek w pierwszej kolejności zwiększenia wymiaru zatrudnienia tego nauczyciela .. Czy od września 2012 r. można organizować kursy zawodowe dla absolwentów obecnych .. Natomiast przydzielenie większej liczby godzin ponadwymiarowych, która nie może przekroczyć ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wymaga zgody nauczyciela.Godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przydzielania i rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli, a także realizowania przez nauczycieli doraźnych zastępstw.Postępuj zgodnie z radami naszych Ekspertów i optymalnie zarządzaj czasem pracy swoich pracowników!Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.. W mojej opinii - nie musi Pan uzyskiwać takiej zgody, gdyż ustawę o pracownikach samorządowych stosuje się do nauczycieli jedynie posiłkowo i nie w tej sytuacji.Jedyne dostępne dla niego formy pracy odpłatnej to godziny ponadwymiarowe ujęte w planie organizacyjnym szkoły (art. 35 ust.. Zapewnił, że wszyscy nauczyciele będą mieli etaty.. Istnieje możliwość dorobienia przez nauczyciela w swojej szkole macierzystej.. Organ prowadzący nie obniżył pensum pełniącego obowiązki, uznawszy, że może nadal realizować pełnię obowiązków dydaktycznych.1..

Ama 16-03-2018 14:47:47 [#104]Dodatkowe godziny.

Pensum nauczycieli-specjalistów.. Karta Nauczyciela daje możliwość docenienia trudu poszczególnych nauczycieli w postaci dodatku motywacyjnego lub nagrody, lokując obydwie formy jako elementy .Godziny wyliczone ponad ten wymiar będą stanowiły godziny ponadwymiarowe (nowy art. 42 ust.. 7 tego artykułu organ prowadzący szkołę określa zasady udzielania i rozmiar obniżek oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć.. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: 1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 wymogi wobec osoby kierującej szkolą lub placówką ust.. Dyrektor musi uzyskać zgodę nauczyciela na przydzielenie mu godzin ponadwymiarowych w wymiarze przekraczającym ¼ tygodniowego wymiaru godzin zajęć, jak również: nauczyciela w trakcie odbywania stażu, kobiety w ciąży, osoby wychowującej dziecko w wieku do lat 4.Czy wicedyrektorowi szkoły można przydzielić godziny ponadwymiarowe?. Obok godzin ponadwymiarowych przydzielanych nauczycielom na początku roku szkolnego występują godziny doraźnych zastępstw.Art..

... a gdyby OP był porządny to takiemu dyrektorowi wyraziłby zgodę na godziny ponadwymiarowe.

Trudno bowiem .. mogą stanowić godziny ponadwymiarowe.Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom .. a za zgodą organu prowadzącego szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale.. Niestety pod wpływem knowań nauczycielki, która ma poparcie wójta i której członkowie rodziny również uczą w naszej szkole, dyrektor zmienił decyzję.Wysłany przez dobrochna (at) 2006-11-29 18:02:08: kompetencje organu prowadzącego jeżeli organem prowadzącym szkołę jest Rada Miasta, to czy o arkuszu organizacyjnym, nadgodzinach itp. może decydować tylko burmistrz - bez konsultacji z radą.. Wynika z tego, że jeżeli zachodzi okoliczność wskazana powyżej, można dyrektorowi przydzielić godziny .Zgoda na zatrudnienie w godzinach ponadwymiarowych, bez względu na ich liczbę, wymagana jest od: kobiety w ciąży, osoby wychowującej dziecko do lat 4, nauczyciela w trakcie odbywania stażu.. To naruszenie Karty, gdyż organ prowadzący nie ma kompetencji do zabiera-nia dyrektorowi możliwości realizacji godzin ponadwymiarowych czy zastępstw doraźnych.Pytanie: W szkole jest przydzielonych 12 godzin w bibliotece.. Jeżeli dyrektor prowadzi jednak zajęcia w liczbie godzin przekraczający ustalony przez organ prowadzący wymiar zajęć, to należy mu się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.Składanie wniosku..

O dodatkowe godziny dyrektor powinien wnioskować na etapie tworzenia arkusza organizacji pracy szkoły.

.Zgodnie z ust.. 1 pkt 2 Karty .Organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru .Od 1 września 2018 r. pensum specjalistów oraz obliczanie tzw. pensum łączonego nie będzie już należało do organu prowadzącego szkołę, ale będzie wynikało z Karty Nauczyciela.. 2 UzKN: wniosek nauczyciela mianowanego (uzyskany stopień awansu z mocy prawa) o rozpoczęcie stażu.Po nierozstrzygniętym konkursie na dyrektora szkołą kieruje pełniący obowiązki dyrektora.. Dyrektor placówki korzysta ze zniżki do 5 godzin pensum.. 2; 3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;Dyrektor placówki na podstawie ramowych planów nauczania, które obejmują: .. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego szkołę obniża wymiar pensum tego nauczyciela jednak tylko do 12 godzin.. Nauczycielowi, wykonującemu pracę według standardowego pensum, dy­rektor może wyjątkowo polecić świadczenie dodatkowej pracy dydaktycznej, opiekuńczej lub wychowawczej zgodnej z jego specjalnością, gdy taka po­trzeba wynika z konieczności realizacji programu nauczania.Dodatkowe godziny przydzielane na piśmie.. 7 ust.. 1 pkt 3).. Promienistych 6, w celach marketingowych.. Z uwagi na to .Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Kształcenia Eko-Tur z siedzibą w Warszawie, Al.. Można złożyć wniosek później, ale organ prowadzący musi mieć czas na podjęcie decyzji, a dyrektor na zamieszczenie dodatkowych godzin w szkolnym planie nauczania.Od września 2018 r. - zgodnie z dodanym do art. 42 ust.. 2) lub doraźne zastępstwa (art. 30 ust.. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. .. ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale za zgodą organu prowadzącego szkołę.. Do tej pory pensum nauczycieli-specjalistów było ustalane przez organy prowadzące poszczególne placówki.Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20.. Zgodnie z art. 42 ust.. 6, korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji .Obowiązek pracy w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze nie przekraczającym ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z posiadaną specjalnością może zostać nałożony na nauczyciela przez pracodawcę bez jego zgody.. Nauczyciel może starać się o dodatkowe godziny ponadwymiarowe, których liczba maksymalnie może wynosić 9, czyli połowę nauczycielskiego pensum.. Nauczyciel, który dobrowolnie zgodził się na wyższe pensum przed rozpoczęciem roku szkolnego, nie może ubiegać się o godziny .. 4 pkt 1 UzKN: wniosek dyrektora do organu prowadzącego o ustalenie okresu stażu dla nauczyciela, który uzyskał z mocy prawa stopień nauczyciela kontraktowego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt