Wzór wniosku o dofinansowanie projektu rpo
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS Poniżej przedstawiono opis wszystkich pól formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją ich wypełniania.Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.4 Schemat B (Generator wniosków).Pamiętaj także o załącznikach do wniosku o dofinansowanie.. Typ: rar Rozmiar: 2.74 Mb Dodano: 3 marca 2016 Pobrany: 641 razy.. Jeżeli w wyniku oceny Twój wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, zostanie z Tobą zawarta umowa o dofinansowanie.Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków.. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWPwniosku o dofinansowanie projektu projektu partnerskiego należy się zapoznać z poniższymi zapisami.. Opis wnioskodawcy .. zapoznali się ze wzorem umowy o sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz z 6 .Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z systemu] Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: [dane z systemu, definiowane z poziomu naboru]27 marca 2019 roku, uchwałą nr 619/30/VI/2019, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął ramowy wzór wniosku o dofinansowanie projektów z RPO WSL 2014-2020 (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości)..

Numer wniosku o dofinansowanie 3.

Jednym z podstawowych dokumentów, które są wymagane przy ubieganiu się o wsparcie, jest wniosek o dofinansowanie.. Oznaczenie osi priorytetowej RPO 0000 0000 0000 0000 .projektu nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.. Numer identyfikacyjny wniosku SEKCJA 0.. We wniosku o dofinansowanie musisz dowieść, że Twój projekt spełnia wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu i wpisuje się w cele programu.144,0kB DOC Decyzja o dofinansowanie Planu Działań - 2015 r.; 148,0kB DOC Umowa o dofinansowanie Planu Działań - 2015 r.; 181,5kB DOC Wniosek o dofinansowanie realizacji Planu Działań (PD) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020 ; 259,0kB DOC Zasady realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL .Wniosek o dofinansowanie projektu Budżet cz.3 Tworząc budżet projektu należy pamiętać o jednej z podstawowych zasad kwalifikowalności, tj. racjonalności i efektywności, czyli zapewnienia zgodności ze stawkami rynkowymi nie tylko pojedynczych wydatków, ale również do łącznej wartości usług realizowanych w ramach projektuWNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 A. Zabezpieczenia.docxWNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 A..

Wniosek o dofinansowanie.

Dane podstawowe A.1.. Nazwa Wnioskodawcy A.3.. Kod i nazwa poddziałania 6.. Tytuł projektu złożonego w ramach RPO EFS lub programu krajowego (maksymalnie 1500 znaków).. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020 A1.2.Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Działanie 4.1 Mała retencja RPO WO 2014-2020 styczeń 2017 r. 2 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 - 2020 DATA I GODZINA WPŁYWU WNIOSKU1 NUMER WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 1 pieczęćPamiętaj także o załącznikach do wniosku o dofinansowanie.. Harmonogram realizacji projektu zintegrowanego (maksymalnie 1500 znaków).WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 A.. Wykaz wymaganych dokumentów oraz, w razie potrzeby, ich wzory znajdziesz w dokumentacji konkursowej.. Krótki opis projektu zintegrowanego (maksymalnie 1500 znaków).. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (PDF, 1 MB) Wzory umów o dofinansowanieWniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z systemu] Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: [dane z systemu, definiowane z poziomu naboru]Wersja 2.0 wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 Suma kontrolna: PO KL - 5 - Nr tekst Wskaźniki produktu 1 í. tekst lub wybór z listy rozwijanej Źródło danych do pomiaru wskaźnika tekst Sposób oraz częstotliwość pomiaru wskaźnika î. tekst lub wybór z listy rozwijanejZałącznik 1 Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014- 2020 Wersja 1.0 wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 PO KL - 2 - 1.24 Rodzaj działalności gospodarczej: [wybór z listy, pole domyślnie puste]Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE 2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z systemu] Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: [dane z systemu, definiowane z poziomu naboru] Numer wniosku: [dane z systemu]Załącznik nr 8 Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020..

Umowa o dofinansowanie.

Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przyjęte Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1336/III/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r. i zmienione uchwałą nr 1695/III .działanie 5.1 ochrona różnorodności biologicznej rpo wo 2014-2020 wrzesień 2016 r. 2 wniosek o dofinansowanie projektu ze ŚrodkÓw europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego wojewÓdztwa opolskiego na lata 2014 - 2020 data i godzina wpŁywu wniosku1 numer wniosku o dofinansowanie 1 pieczęć1.. Kod i nazwa działania 5.. Kod i nazwa programu operacyjnego 3.. Tytuł projektu A.4.. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.. Niniejszy ramowy wzór wniosku służy tylko do celów poglądowych.. Jeżeli w wyniku oceny Twój wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, zostanie z Tobą zawarta umowa o dofinansowanie.Załącznik nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu WZÓR1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 Nr umowy:5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór I Wersja nr 1, kwiecień 2016 r. 1 ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (EFRR) Wersja nr 1 kwiecień 2016 r.Wniosek o dofinansowanie projektu Numer naboru: RPMP.10.01.04-IP.01-12-005/20 ..

Identyfikacja projektu 1.

Wzory załączników do decyzji o dofinansowanie projektu pozakonkursowego dla ROPS.rar.. Oświadczam, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, Wnioskodawca oraz Partnerzy (jeśli dotyczy) przestrzegali obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust.. Umowa o dofinansowanie.. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 A1.1.. Opis wnioskodawcy .. że Wnioskodawca oraz Partnerzy (jeśli dotyczy) zapoznali się ze wzorem umowy o dofinansowanie/Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu .Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .. 3.4 Cele realizacji projektu oraz ich wpływ na realizację celów RPO WiM na lata 2014-2020 (pole tekstowe) 3.5 Funkcjonowanie projektu w okresie trwałości (pole tekstowe)2.. Wykaz wymaganych dokumentów oraz, w razie potrzeby, ich wzory znajdziesz w dokumentacji konkursowej.. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020 A1.1.12.Wniosek o dofinansowanie projektu Numer naboru: RPMP.09.02.03-IP.01-12-017/19 .. 1 Formularz wniosku o dofinansowanie w e-RPO może się nieznacznie różnić.. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 A1.1.. Kod i nazwa osi priorytetowej 4.. 3 lit. e Rozporządzenia Parlamentu EuropejskiegoWniosek o dofinansowanie RPO WD Pobierz dokument ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt