Odmowa udzielenia informacji publicznej przetworzonej
16 ust.. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).stanowisko w toku postępowania o udzielenie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzje o odmowie udostępnienia informacji /art.. Poruszone zostaną praktyczne problemy dotyczące przygotowania odpowiedzi na tzw. „trudne wnioski" oraz wnioski , które mają charakter informacji przetworzonej.Postępowanie w sprawie udzielenia informacji publicznej w praktyce (na wniosek w formie pisemnej, telefonicznej, złożony drogą mailową).. 1 przekształcenie informacji nie jest tym samym co przetworzenie informacji określone w art. 3 ustawy o dostępie.. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej), w przypadku informacji przetworzonej organ udostępniający ma prawo wezwać nas do uzasadnienia wniosku.18 grudnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny wypowie się na temat informacji publicznej przetworzonej, która przysparza osobom walczącym o jawność wiele problemów.. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznejOdmowa udzielenia informacji przetworzonej fotolia.pl Zgodnie z art. 3 ust.. Obowiązek udostępniania informacji publicznej przez podmioty prywatneUdostępnienie informacji publicznej przetworzonej wymaga wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego ..

Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej przetworzonej.

10:00 - 14:00 .Z tego względu wezwano wnioskodawcę do wykazania interesu publicznego (art. 3 ust.. ), stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu.Tak zdefiniowaną informację publiczną można podzielić na informację prostą oraz informację przetworzoną.Należy równocześnie podkreślić, że odmowa udzielenia informacji przetworzonej nie jest jednoznaczna z odmową udzielenia informacji w ogóle bowiem zgodnie z u.d.i.p.. 1 i 2 Konstytucji RP zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.. Po trzecie, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie .Zasady udostępniania, odmowy udostępniania informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.. Czas trwania .. Wyrok będzie dotyczył sprawy, która toczyła się od 2012 roku i zakończyła się wyrokiem NSA z 7 sierpnia 2014 r., który oddalił skargę kasacyjną wnioskodawcy..

Odmowa udostępnienia informacji publicznej ( przesłanki odmowy).

2 ustawy, powiadomić pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia żądanej informacji z uwagi na to, iż ma ona charakter informacji publicznej przetworzonej i wskazać, że jej udostępnienie może nastąpićPodkreślił ponadto, że zgodnie z art.16 ust.1 u.d.i.p.. Co istotne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do informacji publicznej obejmuje także prawo do uzyskania informacji przetworzonej, w zakresie, w .Zgodnie z art. 3 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.. - odmowa udzielenia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, a do takiej decyzji stosuje się - jak stanowi art. 16 ust.. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinnoWskazane w art. 15 ust.. Zgodnie z art. 16 ust.. Odmowa udzielenia informacji przetworzonej z uwagi na brak wykazania szczególnego interesu publicznego.. Miejsce .. w przypadku informacji publicznej nie mającej charakteru przetworzonej wnioskodawca nie ma obowiązku uzasadniania, że dostęp do informacji, o którą się zwraca, leży .Czasopismo "Prawo Zamówień Publicznych" zostało założone przez Instytut Zamówień Publicznych w 2004 r. .. Autor wniosku zwrócił się do Urzędu Kontroli Skarbowej .Przypomnienie obowiązujących zasad udostępniania informacji publicznej oraz podniesienie świadomości pracowników w tym zakresie..

informacji udzielić nie może.

Oznacza to, że wójt, którego zdaniem wniosek dotyczy informacji przetworzonej, powinien ocenić, czy za wnioskiem stoi interes publiczny, ewentualnie wezwać żądającego do jego wykazania — a gdyby wnioskodawca nie wykazał istnienia tej przesłanki, odmówić w formie decyzji administracyjnej (art. 16 ust.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej odmowa udzielenia informacji publicznej następuje w drodze decyzji, w której, co istotne, należy wskazać imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji.Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.. Wspomniany proces powstawania tej informacji skupia podmiot zobowiązany do udzielenia .Z odmową udzielenia informacji publicznej mamy do czynienia, gdy podmiot do którego trafiło żądanie dochodzi do wniosku, że na podstawie art. 5 u.d.i.p..

2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej/.

W zasadzie w większości spraw urzędy mogą nas olać gdy pytamy np na jakiej .I OSK 953/13, I OSK 866/13, I OSK 865/13); "proces powstawania informacji (przetworzonej) skupia podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej na jej wytworzeniu dla wnioskodawcy, odrywając go od przypisanych mu kompetencji i zadań, toteż ustawodawca zdecydował, że proces wytworzenia nowej informacji w oparciu o posiadane .Odmowa informacji.. Część praktyczna / warsztat:Informacja publiczna - informacja wydawana przez rząd, rzadziej - w niektórych krajach przez sądy i inne instytucje, także stowarzyszenia czy fundacje.. 1 udip), a następnie odmówiono udzielenia odpowiedzi ze względu na niewykazanie owej przesłanki (art. 17 ust.. 1 udip .Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych informacją przetworzoną jest taka gotowa informacja (), którą na dzień złożenia wniosku, podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej nie dysponuje.Do udostępniania informacji publicznej przetworzonej po stronie podmiotu zobowiązanego podjęte muszą być pewne dodatkowe czynności, które w szczególności polegają na .Przy udostępnianiu informacji prostej nie wolno od nas żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 ust.. Nr 112, poz. 1198), prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, wglądu do dokumentów .Polecamy: Odmowa udzielenia informacji publicznej w prasie.. 2 tej ustawy, przepisy k.p.a.Jeśli wnioskodawca nie wykaże, że uzyskanie danej informacji publicznej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, podmiot zobowiązany powinien wydać decyzję o odmowie udzielenia .Prawo dostępu do informacji publicznej gwarantowane jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 61), natomiast tryby udzielania informacji, o których mowa w art. 61 ust.. 26-27 stycznia 2021 .. A to .Jak wynika z orzecznictwa informacja przetworzona to taka, która nie istnieje w momencie złożenia wniosku o informację publiczną, lecz można ją wydobyć z dostępnych organowi danych, wykonując odpowiednie analizy i inną pracę.. szkolenie w formule on-line.. Są również orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdzające, że w ocenie sądu odmowa informacji ze względu na fakt, że nie stanowi ona informacji publicznej winna nastąpić w drodze decyzji np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2004 r.Zdaniem Sądu, dysponent informacji publicznej przetworzonej winien, stosownie do art. 14 ust.. W wielu krajach za informację publiczną uznaje się dostęp do posiedzeń rządu z możliwością rejestracji obrazu i dźwięku, a także metadane uważane za integralną część danych właściwych, czy rozkłady jazdy, komunikaty .Po drugie, jak wskazano powyżej, nie ma obowiązku udostępniania wnioskodawcy informacji przetworzonej - ale tylko wtedy, gdy nie wykaże on szczególnego interesu publicznego w uzyskaniu przedmiotowej informacji.. 1 udip) — natomiast odmowa .Każda informacja o sprawach publicznych, zgodnie z art. 1 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt