Wzór wniosku o awans na nauczyciela kontraktowego
Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. Wzory: Pismo dot.. Do wniosku dołącza: poświadczone kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,Nauczyciel stażysta musi do 30 czerwca złożyć wniosek o podjęcie postępowania na awans nauczyciela.. Staż, z zastrzeżeniem ust.. 1 KN: wniosek nauczyciela o wydanie nowego aktu nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego w związku z uzyskaniem innych kwalifikacji.. Wnioski złożone do 31 października muszą być rozpatrzone do 31 grudnia.. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień: 1) nauczyciela kontraktowego - 9 miesięcy ; 2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego - 2 lata i 9 miesięcy .. W przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 trwa 12 miesięcy.. Ważne jest, aby we wniosku zaznaczyć, że staż rozpoczął się 1 września.Nauczyciel stażysta Adres Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych W Polanowie WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE STAŻU Wnoszę o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego z dniem 01.09.2010 r. w wymiarze 9 miesięcy.. Trzeba pamiętać, że dyrektor szkoły nie ma obowiązku zawierania z nim kolejnej umowy o pracę.Uwaga: postępowanie kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego przeprowadza Kuratorium Oświaty..

W przeciwnym razie będzie musiał powtarzać staż na nauczyciela kontraktowego.

Po zakończeniu .Wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wraz z wymaganą dokumentacją można złożyć do dnia 31 października 2020 r. osobiście (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia) lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na wskazany poniżej adres.Wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż do dnia 31 sierpnia 2018 r. - wniosek z formularzem 8 czerwca 2020Rozporządzenie określa sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni awansu .W związku z licznymi wątpliwościami odnośnie postępowania kwalifikacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie wyjaśnia, że w przypadku nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, który zrealizował staż i otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a następnie (przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania .Strona główna » Szkoły i placówki » Sprawy nauczycieli » Awans zawodowy nauczycieli » Wzór wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego..

Szerzej na ten temat pisałam w artykule - "Awans zawodowy nauczyciela - co o tym sądzę".

Nie będzie to decyzja administracyjna, ponieważ dyrektor ma prawo jedynie wydać decyzję w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.. Wzór wniosku poniżej.Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplowowanego.. Na prośbę czytelników bloga, w kolejnych odcinkach zmierzę się z kolejnymi stopniami awansu zawodowego nauczyciela.Ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw uchylono przepis obligujący nauczyciela kontraktowego do niezwłocznego rozpoczynania stażu na stopień nauczyciela mianowanego, po rygorem wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku nieuzyskania tego stopnia w okresie 4 lat pracy w szkole.Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego (staż zakończony przed 1.09.2018r.). Wzór wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.Awans zawodowy w formule w jakiej obowiązuje od 18 lat (z niewielkimi zmianami), zawsze budził kontrowersje.. Zgodnie z nowymi przepisami Rozporzadzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r..

Wzory dokumentów dla nauczycieli, którzy ukończyli staż na stopień nauczyciela mianowanego.

Według przepisów nauczyciel kontraktowy i mianowany składają do dyrektora szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu i załączają do niego projekt planu rozwoju zawodowego.. Następnie komisja kwalifikacyjna prowadzi rozmowę, podczas której nauczyciel stażysta (par 12 ust1 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez .Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na .Składają wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego do 31 sierpnia 2019 r.; Zakończyli staż w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. Art. 9.. Numer 159 Grudzień 2020 r. TEMAT NUMERU Kwarantanna i izolacja a urlop wypoczynkowyWiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa Telefon: 22 518 29 29, Fax: 22 617 60 10 Email: [email protected] kontraktowy - składa wniosek o podjęcie postępowania na stopień nauczyciela mianowanego do organu prowadzącego szkołę..

2.Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

WNIOSEK o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanegoProjekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na awans zawodowy nauczyciela mianowanego.. Płock.Jeżeli jednak nauczyciel złożył wniosek o rozpoczęcie stażu, mimo że nie spełnia warunków do jego otwarcia, dyrektor powinien poinformować go na piśmie, że staż nie został otwarty.. 4 pkt 1 UzKN: wniosek nauczyciela kontraktowego (uzyskany stopień awansu z mocy prawa) o rozpoczęcie stażu.. 20.Wzór wniosku w plikach do pobrania na grupie Fb; Niedotrzymanie tego terminu skutkuje koniecznością ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust.. 9f ust.. ( z późn.. Nauczyciel stażysta składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dyrektora.. Gowidlino.. zm.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli do komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej składamy oprócz wniosku i zaświadczenia od dyrektora KOPIE dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz KOPIĘ aktu nadania .Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego na wniosek złożony przez nauczyciela kontraktowego do dyrektora nie później niż do 14 września ( w tym roku początek roku szkolnego i początek zajęć przypadają 1 września).. Przedstawiciele tego zawodu dokładnie wiedza, jak może przebiegać ścieżka ich kariery i co muszą zrobić, by zdobyć kolejny stopień.Wnioski złożone do 30 czerwca muszą być rozpatrzone do 31 sierpnia (do tego czasu musi odbyć się posiedzenie komisji).. Łukasz Jakubek.. 7 Karty Nauczyciela).. 1, pkt.. Numer 160 - Styczeń 2021 r. TEMAT NUMERU Nieobecność i niedyspozycyjność nauczycieli w przerwie świątecznej.. Awans na nauczyciela kontraktowego Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego Data publikacji: 8 grudnia 2019 r.Art.. terminu rozpoczęcia stażu>>Wnioski i zaświadczenia do komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej.. Jestem nauczycielem stażystą, spełniam wymagania określone w przepisach prawa oświatowego.Dyrektor na wniosek nauczyciela stażysty powołuje komisję, zawiadania organ nadzoru i prowadzący o terminie i miejscu posiedzenia komisji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt