Wzór wniosku o duplikat legitymacji szkolnej
~imię i nazwisko osoby, na którą wystawiono dokumentoraz data urodzenia) wydanego w roku: ……………….…………….. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej .Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury.. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.I.. Za każdy duplikat świadectwa należy dokonać wpłaty w wysokości 26 zł.. ADNOTACJE ZSIJP w Knurowie Potwierdzam odbiór duplikatu legitymacji szkolnejDUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH .. Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień.. Załącznik nr 1 do pobrania w Sekretariacie.Wzór wniosku o wymianę legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.. Rozporządzenie stanowi także, ze wzoru legitymacji szkolnej (zarówno w postaci papierowej, jak i e-legitymacji oraz mLegitymacji) usunięte będzie pole przeznaczone na wpisanie adresu zamieszkania ucznia.. ~rok wydania oryginału świadectwa przez Szkołę Podstawową nr 357 z siedzibą przy ul.6.. Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 2 do procedury.. To ważne!. Nale żno ść prosz ę wpłaca ć na konto:Nowy Dwór Maz., dn.…………………….. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1)..

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. Duplikat dokumentu odbiorę osobiście / proszę przesłać na mój adres.1 .. WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA / LEGITYMACJI SZKOLNEJ1 Author: IX LOduplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. Ten dokument .Wraz z wnioskiem należy złożyć: Dowód wniesienia opłaty w wysokości 9 zł na rachunek bankowy Zespołu Szkół im.. (dokładny adres zamieszkania ucznia) …………………………………………………………….. 3.Duplikat legitymacji szkolnej podlega wydaniu na podstawie złożonego wniosku - wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - Do wniosku załącza się: - dowód wpłaty, - aktualne zdjęcie, - zniszczoną legitymację (w przypadku występowania o wydanie duplikatu z powodu zniszczenia oryginału) lub informację o zagubieniu .. Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy legitymować się dowodem osobistym.. Podstawa prawna: §19, pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 27.07.2007 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich .Wzór wniosku o wydanie duplikatów W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej .wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej ………………………………………… …………………..

§ 3 Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej 1.

Wzór wniosku o wymianę legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury.. 4, wydają odpowiednio szkoły publiczne i niepubliczne: dotychczasowe gimnazja dla dorosłych, licea ogólnokształcące, technika, branżowe .Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Author: ANIA Last modified by: sekretariat Created Date: 11/16/2012 12:35:00 PM Company: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Other titles: Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnejOpłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 893) oraz w oparciu o Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.poz.1646) w oparciu o zał ącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1827 ze zm.) opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.. adres .Wniosek o wystawienie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony.. WZÓR WNIOSKU O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ.. Oryginał legitymacji szkolnej uległwniosek o duplikat legitymacji szkolnej wzór.pdf.. (imię i nazwisko osoby wnioskującej) ……………………………………………………………..

Jaki powinien być numer duplikatu legitymacji?

Jaką datę podać na duplikacie?WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI EMERYTA-RENCISTY Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek jeśli: - Twoja legitymacja emeryta-rencisty zniszczyła się lub uszkodziła, - utraciłeś legitymację emeryta-rencisty, - zmieniły się Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL) i chcesz abyśmy wydali Ci nową legitymację.. I. J. Paderewskiego w Knurowie, konto nr 87 1560 1081 0000 9210 0000 4152 z dopiskiem „Duplikat legitymacji szkolnej".. Ponieważ od 1 września br. obowiązuje nowy wzór legitymacji, to duplikat legitymacji może być wystawiony wyłącznie do legitymacji wystawionej od 1 września br. Za wydanie takiego duplikatu powiatowy zespół pobiera opłatę w kwocie 15 zł.do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat..

Czy na duplikacie legitymacji szkolnej umieszczamy słowo duplikat?

Wzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa stanowi załącznik nr 2 do procedury.. Szkoła sporządza duplikat na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału.Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły / świadectwa szkolnego promocyjnego do klasy ……….. (miejscowość, data) (imię i nazwisko ucznia) …………………………………………………………….. (imi ę i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów) …………………………………………….. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imięŚwiadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły, o których mowa w § 33 ust.. Ważne!Wydanie legitymacji w takim przypadku nie jest też traktowane jako wydanie duplikatu.. Do podania należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.1.. 3, oraz legitymacje szkolne, e-legitymacje szkolne i mLegitymacje szkolne, o których mowa w § 2 ust.. To - zgodnie z prawem - legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu.. (adres zamieszkania)świadectwa dojrzałości / promocyjnego / ukończenia szkoły / dyplomu / legitymacji szkolnej.. ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ.. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnejRozporządzenie określa: 1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych i innych druków, w tym umieszczenie na wzorach znaków graficznych, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287);Legitymacje szkolne bez adresów.. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: PKO BP S.A.Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu.. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz dowód opłaty skarbowej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt