Do wniosku o zezwolenia przeprowadzenie imprezy masowej należy dołączyć między innymi:
Opłaty należy dokonywać przelewem na konto Urzędu lub w Kasach Urzędu Miejskiego.W celu przeprowadzenia imprezy masowej jej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej składa wniosek do Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej oraz zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego Policji i komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta .Aby przeprowadzić imprezę masową, należy zwrócić się z odpowiednio przygotowanym wnioskiem do organu wydającego zezwolenie na jej przeprowadzenie, czyli właściwego wójta, burmistrza lub .Do wniosku o wydanie zezwolenia organizator musi dołączyć także cały szereg dokumentów wymienionych w art. 25 ust.. Opinię tę winien dołączyć do wniosku o zgodę na przeprowadzenie imprezy.Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi: Wniosek do Prezydenta Miasta Gdyni o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej; Do wniosku należy dołączyć dokumentację wymagana przez Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym m. : 1. określenie nazwy, terminu i miejsca imprezy masowej,Wniosek Wykaz załączników składanych niezwłocznie jednak nie później niż na .. niezwłocznie.. zm)3. uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprez masowych odbywających się cyklicznie, należy nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy wystąpić do Prezydenta Miasta Mielca z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej..

o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację wymagana przez Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym m. : określenie nazwy, terminu i miejsca imprezy masowej, informacje o: liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,Opinie muszą być dołączone do wniosku nie później niż na 14 dni przed planowaną imprezą masową.. 1 pkt 2. poprzedzone musi być złożeniem wniosku do właściwego miejscem komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, Państwowej .Do wniosku należy dołączyć: opinie o niezbędnych środkach potrzebnych do zabezpieczenia imprezy ..

14. dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej .

Na etapie organizacyjnym ważnym elementem jest uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, które zgodnie z art. 25 ust.. Chcesz zorganizować mecz piłki nożnej lub koncert?. NIEZBĘDNY FORMULARZ: Pisemne wystąpienie o wydanie zezwolenia (wraz z załącznikami, z zastrzeżeniem opinii służb i instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia) na przeprowadzenie imprezy masowej, złożone do Prezydenta Miasta Płocka, nie później niż na 30 dni przed .. Zezwolenie wydawane jest nie później niż na 7 dni przed .13) Organizator imprezy masowej załącza do wniosku informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących dźwięk i obraz w celu utrwalenia przebiegu imprezy,a w szczególności zachowania się osób.. ).Wniosek do Prezydenta Miasta Gdyni o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej; Do wniosku należy dołączyć dokumentację wymagana przez Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym m. : 1. określenie nazwy, terminu i miejsca imprezy masowej,Formularze do pobrania: - nie dotyczy - Rezerwacja wizyty: - nie dotyczy - Złóż wniosek przez Internet: - nie dotyczy - Wymagane dokumenty: Obowiązkowa dokumentacja, którą należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 marca 2009 roku (Dz.U z 2015r., poz. 2139)Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych nakłada na organizatora szereg obowiązków.Na etapie organizacyjnym ważnym elementem jest uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, które zgodnie z art. 25 ust..

Do wniosku należy dołączyć: 1.

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82 zł Zgodnie z tą regulacją opłacie skarbowej nie będą podlegały między innymi: podania (żądania, wnioski, zażalenia, odwołania) i załączniki do podań, weksle i .Natomiast stwierdzenie, że impreza masowa, o której mowa we wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, jest imprezą masową podwyższonego ryzyka, należy do organu wydającego zezwolenie (art. 29 ust.. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku przez jej organizatora.II.. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający: a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ .. DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 1. obowiązuje nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006r.. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest wydawane w drodze decyzji .. na którym ma odbyć się impreza należy do gminy lub innej jednostki samorządu terytorialnego, trzeba uzyskać zgodę tego urzędu) .Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator powinien dołączyć: - program i regulamin imprezy, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy,Od dnia 1 stycznia 2007r..

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej wydawane jest nie później niż na 7 dni przed planowaną imprezą.

1 pkt 3, organizator na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia zawiadamia organ oraz podmioty, o których mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie, ust.. o opłacie skarbowej (t.j.. ):Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych nakłada na organizatora szereg obowiązków.. o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.. Opinię Komendanta Powiatowego Policji, właściwego dla miejsca przeprowadzania .. dostarczone do Urzędu Miasta Kutno nie później niż na 14 dni przed planowaną imprezą masową.. w trybie przyśpieszonym.. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. z o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U.. Do wniosku należy dołączyć: graficzny plan obiektu lub terenu z zaznaczeniem: miejsca na którym odbywać się będzie imprezaPolisę ubezpieczeniową należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na organizację imprezy.. Do wniosku należy dołączyć: 1.. 1 pkt 2. poprzedzone musi być złożeniem wniosku do właściwego miejscem komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, Państwowej .Jeśli jednak wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej będzie złożony do Prezydenta Miasta Torunia nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej to wówczas „Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy .26 załączniki do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, ust.. Opłaty: Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 82 zł (w momencie złożenia wniosku).. Pamiętaj, że udana impreza masowa to nie tylko efekt przygotowań, ale też zadbanie o konieczne formalności przez rozpoczęciem imprezy.. 1 pkt 2.Każdy organizator takiej imprezy, celem uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie, musi między innymi uzyskać tak zwaną opinię sanitarną, jaką wydają właściwi miejscowo państwowi inspektorzy sanitarni.. Zadania wójta.. 2015 nr 0 poz. 2139 z późn.. Zgodę właściciela (zarządcy) obiektu lub terenu, na którym ma odbywać się będzie impreza.2.. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 ) organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem imprezy, jest obowiązany wystąpić do wójta, burmistrza .Wniosek do Prezydenta Miasta Gdyni o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.. Opinie: właściwego miejscowo Komendanta Policji.. Do wniosku należy załączyć dokumenty i informacje, o których mowa w pkt 2 oraz dodatkowo:Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.. Jeśli planujesz zorganizować takie wydarzenie, postaraj się o zezwolenie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt