Gdzie złożyć wniosek o przymusowe leczenie alkoholika
Podstawą prawną do objęcia leczeniem przymusowym jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego.Przymusowe leczenie w trybie Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.. Wszczęcie postępowania następuje na wniosek komisji do spraw przeciwdziałania chorobie alkoholowej w rodzinie, jednak może ono .Zobacz również: Przymusowe leczenie alkoholika.. Dowiedz się czym jest to uzależnienie i jak skierować kogoś na przymusowe leczenie alkoholizmu.Taki wniosek może złożyć nie tylko rodzina (osoby pełnoletnie), ale również pracownik socjalny, pedagog szkolny, kurator, dzielnicowy oraz inne osoby dotknięte skutkami choroby.. Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające nadużywanie alkoholu przez osobę zgłoszoną (np. rachunki za pobyt w Izbie Wytrzeźwień).. Aby wystąpić o skierowanie na przymusowe leczenie, należy złożyć wniosek w miejscowym urzędzie gminy.. JAK NAPISAĆ WNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ALKOHOLIKA?Aby doprowadzić do przymusowego leczenia należy pierwsze kroki skierować do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych właściwej według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.Wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.. Do wniosku dołącza dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli takie badanie zostało przeprowadzone.Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odeśle taki wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jako instytucji uprawnionej do tego.Przymusowe leczenie alkoholika bez podstawy prawnej..

... Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne.

Znam pewną sytuację, gdzie neletni bez wiedzy rodziców codziennie nadużywa alkoholu.Pomijając decyzję o ubezwłasnowolnieniu alkoholika, wniosek o sądowe skierowanie go na przymusowe leczenie odwykowe może skierować każda osoba, która dostrzega problem alkoholowy i konsekwencje z niego wynikające oraz zdaje sobie sprawę, że alkoholik nie podda się samodzielnie dobrowolnemu leczeniu.. Wniosek jest zwolniony z opłat sądowych.Ich uzależnienie niekorzystnie wpływa jednak na osoby z najbliższego otoczenia, które zastanawiają się, jak leczyć alkoholika bez jego zgody.. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Niezwykle szybkie tempo życia, wysokie wymagania, brak wsparcia najbliższych powoduje, że choroba rozwija się w zastraszający sposób.. Istnieje natomiast procedura w przedmiocie zobowiązania do poddaniu się leczeniu odwykowemu.. Sprawę do sądu może bowiem skierować wyłącznie Gminna Komisja ds. O zastosowaniu obowiązku przymusowego leczenia alkoholizmu decyduje sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uzależnionej..

Ośrodek Terapii Uzależnień ( NIEDRUKOWANE )Wniosek o przymusowe leczenie alkoholika .

Decyzja o złożeniu wniosku nie jest łatwa.Stosowny wniosek może też złożyć prokuratura.. Wniosek należy podpisać i złożyć w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie miasta.. Po otrzymaniu zgłoszenia Komisja wzywa taka osobę i podejmuje próbę zmotywowania jej do dobrowolnego leczenia odwykowego.. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub prokurator.Pierwszym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku do komisji gminnej ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.. Nie chce z nikim rozmawiac, o leczeniu nie chce slyszec, zaniedbuje dzieci.. Zdarzają się sytuacje, w których uzależnienie może doprowadzić do choroby psychicznej lub jej podejrzenia i wówczas przymusowe leczenie następuje w trybie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.Jak wnioskować o przymusowe leczenie?. ROZMIAR: 27KB RODZAJ .. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Wniosek o wydanie prawomocnego postanowienia sądu Wniosek o .Ta sprawdzi, jak dalece choroba alkoholowa ojca jest zaawansowana, i może wystąpić do sądu z wnioskiem o skierowanie go na przymusowe leczenie..

Decyzją... § Przymusowe leczenie alkoholika (odpowiedzi: 1) Witam.

Wziela mnostwo kredytów, pieniadze przepila.. Wydaje się jednak, że podstawę dla skierowania Pańskiej żony na przymusowe leczenie stanowić może art. 29 ust.. Wniosek może złożyć rodzina (osoby pełnoletnie), dzielnicowy, pracownik socjalny, pedagog szkolny, kurator lub inne osoby dotknięte następstwami nałogu.Osoby te mogą złożyć wniosek do sądu, gdzie na podstawie opinii biegłego sąd rejonowy, właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby uzależnionej wydaje orzeczenie o konieczności zastosowania przymusowego leczenia.. Mając na względzie zwłaszcza dobro takiej osoby, należy do Sądu Rejonowego (sądu opiekuńczego) właściwego dla miejsca zamieszkania osoby chorej złożyć odpowiedni wniosek.Do pobrania druk i wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe w formacie .pdf i .doc do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Drugi raz policja \"Pana\" zawiozła ale odmowił podpisania zgody na leczenie.. 1 ustawy: Do szpitala psychiatrycznego może być również przyjęta, bez zgody wymaganej w art. 22, osoba chora psychicznie:Wniosek składa się wówczas w terminie 7 dni od powiadomienia o odmowie wypisania.. Złożenie wniosku do gminy o skierowanie na przymusowy odwyk i wezwanie uzależnionego przed sąd często jest swoistą terapią szokową.Podstawy do zastosowania przymusowego leczenia..

Osoby z otoczenia alkoholika mogą złożyć wniosek do Gminnej Komisji ds.

W większości wypadków pójście na odwyk jest indywidualną decyzją alkoholika.Tylko nieliczne przypadki, określone w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zakładają możliwość zastosowania przymusowego leczenia osoby uzależnionej od alkoholu.Będą to:W naszej rodzinie jest osoba, która od dłuzszego czasu pije.. Taki wniosek może też złożyć prokurator.Wszystkie te choroby skracają życie alkoholika, kogoś więcej, kogoś mniej i średnio o 17 lat.. Przymusowe leczenie psychiatryczne w trybie nagłym W przypadkach pilnych, osoba chora psychicznie lub upośledzona umysłowo, niezdolna do wyrażenia zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego może być przyjęta do szpitala bez wcześniejszego .. Wniosek o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego należy złożyć do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich według miejsca zamieszkania osoby chorej.. We wniosku kierowanym do ośrodka .Moj brat dwukrotnie miał sadowy przymusowy nakaz leczenia.. Sąd może więc wydać postanowienie i zobowiązać uzależnionego do odbycia terapii.Wyłącznie w tak udokumentowanej sytuacji można złożyć wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne bez zgody osoby chorej, która nie potrafi o siebie zadbać.. Rodzina pragnąca walczyć o jego zdrowie, może wystąpić o przymusowe leczenie alkoholika wniosek zostanie skierowany do sądu przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych.. Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu .Wniosek o skierowanie na przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym.. Wniosek o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego.. Co ważne, wniosek o przyjęcie osoby chorej do szpitala psychiatrycznego jest wolny od opłat (w przeciwieństwie do wniosku o ubezwłasnowolnienie, który podlega opłacie w kwocie 40 zł).. Uzależniony jednak nie ma obowiązku stawienia się na leczenie w związku z wyrokiem sądu.. Pozew musi zawierać także podstawowe dane osoby uzależnionej, odpis skrócony aktu urodzenia nałogowca oraz wnioskodawcy, dokumentację lekarską oraz potwierdzenie opłaty sądowej w wysokości 40 zł.Gdzie złożyć wniosek o przymusowe leczenie alkoholika?. Pierwszy raz pojechał sam od osrodka ale zanim dotarł napił sie i go nieprzyjeto (dobrze wiedział jakie sa zasady).. Takie komisje działają przy każdym Urzędzie Gminy, dlatego należy wybrać miejsce zamieszkania alkoholika (lub jego czasowego pobytu).Wniosek o ubezwłasnowolnienie alkoholika można złożyć w każdej chwili w sądzie odpowiadającemu miejscu zamieszkania nałogowca, ale wymaga twardych dowodów.. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kieruje do sądu wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt