Wzór wniosku o awans zawodowy nauczyciela kontraktowego
Według Karty Nauczyciela stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania .W związku z licznymi wątpliwościami odnośnie postępowania kwalifikacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie wyjaśnia, że w przypadku nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, który zrealizował staż i otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a następnie (przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania .Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.W przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 trwa 12 miesięcy.. Pozostało jeszcze 92 % treściWzór zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia o awansie zawodowym.. Wnioski złożone do 31 października muszą być rozpatrzone do 31 grudnia.. 2.Wnioski i zaświadczenia do komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej.. Po zakończeniu stażu, o którym mowa w ust.. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia o awansie zawodowym.Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego..

Pobierz wzór wniosku.

Etap pierwszy to etap adaptacji w zawodzie, podczas którego nauczyciel sprawdza w praktyce wiedzę wyniesioną ze studiów, wchodzi w życie szkoły - podczas stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.Kolejny etap obejmujący staż na stopień nauczyciela mianowanego to okres stabilizacji zawodowej, podczas .Staż zawodowy na nauczyciela mianowanego nieznacznie różni się od stażu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.. 4 pkt 1 UzKN: wniosek nauczyciela kontraktowego (uzyskany stopień awansu z mocy prawa) o rozpoczęcie stażu.. Przedstawiciele tego zawodu dokładnie wiedza, jak może przebiegać ścieżka ich kariery i co muszą zrobić, by zdobyć kolejny stopień.Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez wniosku z dniem nawiązania umowy o pracę, nie później niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć Nowelizacja Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli dotyczy tylko kwestii zawartych w zmienionej KN.Jeżeli nauczyciel spełnia ustawowe wymagania uzasadniające ubieganie się o wyższy stopień awansu zawodowego, to warunkiem rozpoczęcia stażu jest jedynie jego wniosek o staż, skierowany do dyrektora placówki (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 lipca 2002 r., II SA 336/02).Wnioski złożone do 30 czerwca muszą być rozpatrzone do 31 sierpnia (do tego czasu musi odbyć się posiedzenie komisji)..

Szerzej na ten temat pisałam w artykule - "Awans zawodowy nauczyciela - co o tym sądzę".

Wysokość wynagrodzenia nauczyciela może ulegać zmianom w czasie trwania stosunku pracy.. Leszno.W 2000 roku został wprowadzony awans zawodowy nauczyciela, który ściśle określony jest w Karcie Nauczyciela i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. 9f ust.. Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych (§ 9, ust.. 1 KN: wniosek nauczyciela o wydanie nowego aktu nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego w związku z uzyskaniem innych kwalifikacji.. Wzór wniosku poniżej.W okresie stażu nauczyciel kontraktowy realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania określone w przepisach § 7 ust.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Nauczyciel stażysta składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dyrektora.. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.. Odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz..

1).Andrzej Pery • Awans zawodowy nauczyciela - krok po kroku • 4 Długość stażu KN Art. 9c.

centrala 22 551 24 00, faks 22 826 64 97 Pełna lista numerów wewnętrznych email: [email protected] Elektroniczna Skrzynka Podawcza , E-usługi (EPWiOD)Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. 1, pkt.. Wydanie specjalne nr 50 TEMAT NUMERU REGULAMIN ZFŚS JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ 2020/2021.. Ocena dorobku zawodowego i postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego w 2019 r. .. 28 sierpnia 2019.. 20.Nauczyciel stażysta składa wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do dyrektora szkoły w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego.. Numer 160 - Styczeń 2021 r. TEMAT NUMERU Nieobecność i niedyspozycyjność nauczycieli w przerwie świątecznej.. Niemniej jednak, aby wszystko było przejrzyste i zrozumiałe powstał osobny artykuł traktujący tylko o awansie zawodowym nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Anita Chojnacka.. Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa tel.. Na prośbę czytelników bloga, w kolejnych odcinkach zmierzę się z kolejnymi stopniami awansu zawodowego nauczyciela.Przeszeregowanie płacowe nauczyciela.. ( z późn.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku..

Zobacz: Awans zawodowy nauczyciela: rozpoczęcie stażu nie wymaga odrębnej decyzji .

Jeżeli związane jest to z uzyskaniem przez nauczyciela kolejnego stopnia awansu zawodowego, zmiana wynagrodzenia uzależniona jest od daty złożenia przez nauczyciela wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.Poszczególne stopnie awansu odzwierciedlają etapy rozwoju zawodowego nauczycieli.. Staż, z zastrzeżeniem ust.. skrócenia stażu>> Wzory pochodzą z miesięcznika "Dyrektor Szkoły".. W świetle ww.. przepisu nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w .Kuratorium Oświaty w Warszawie Al.. Zgodnie z nowymi przepisami Rozporzadzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji.. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień: 1) nauczyciela kontraktowego - 9 miesięcy ; 2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego - 2 lata i 9 miesięcy .. (podpis nauczyciela)Rozporządzenie określa sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni awansu .Wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wraz z wymaganą dokumentacją można złożyć do dnia 31 października 2020 r. osobiście (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia) lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na wskazany poniżej adres.Warunkiem nadania stopnia awansu zawodowego jest: odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego (staż mogą odbywać nauczyciele pracujący co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć i zatrudnieni m.in. w szkołach i placówkach, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.Wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż do dnia 31 sierpnia 2018 r. .. 1, dokonywana jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z przepisami ustawy .Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu.. Ostróda ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt