Cesja umowy najmu mieszkania komunalnego

Rejestracja jest bezpłatna, nie rodzi obowiązku podatkowego i następuje z inicjatywy wynajmującego - poprzez zgłoszenie w urzędzie skarbowym pisemnie chęci zarejestrowania umowy.. Czy oprócz zgody wynajmującego do dokonania cesji umowy najmu lokalu jest konieczne zawarcie aneksu do umowy najmu już istniejącej umowy, po dokonaniu cesji z poprzednim najemcom?. Prawa wynikające ze stosunków zobowiązaniowych są prawami majątkowymi, zatem cesja praw wynikających z przedwstępnej umowy sprzedaży nieru…


Czytaj więcej

Cesja wierzytelności po angielsku

Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być .przelew wierzytelności (cesja) w rozumieniu art. 509 i następnych k.c., zastaw w rozumieniu art. 306 i następnych k.c., hipotekę w rozumieniu art. 65-112 ustawy o księgach wieczystych i …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt